ಸಂದಲ್

ಮಗರೀಬ್‌ ಗಜ಼ಲ್‌

ಗೋರಿ ಮೇಲಿನ ಹೂ

ಮಡಿಲ ನಕ್ಷತ್ರ

ಮಿರ್ಜಾ ಗಾಲಿಬ್

ನನ್ನ ದನಿಗೆ ನಿನ್ನ ದನಿಯು

ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ ಗಜಲ್‌ಗಳು

ಸತಿಯೇ ಸಾಕಿಯಾದ ಕವಿಸಮಯ