ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಲವು ಬಣ್ಣಗಳು

ಅಲೆವ ನದಿ

ಗರೀಬನ ಜೋಳಿಗೆ

ನಸುಕಿನಲ್ಲಿ ಬಿರಿದ ಹೂಗಳು

ವಿಜಲ್ ವಿಜಲು ಗಜಲ್ ಘಮಲು

ಕನಸು ಕನ್ನಡಿ

ಗೋರಿಯೊಳಗಿನ ಉಸಿರು

ರಾಗವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸರಿ