ಅಣ್ಣನ ನೆನಪು

ಸುರಗಿ

ಕೊನೆಯ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ

ಗಿರಿಜವ್ವನ ಮಗ

ಕಳೆದ ಆ ದಿನಗಳು

ನೆನಪಿನ ನೌಕೆಯಿಂದ

ನಂದೇ ನಾನೋದಿದೆ

ರಂಗ ಅಂತರಂಗ (ಖ್ಯಾತ ರಂಗನಟ ಕೊಟ್ಟೂರಪ್ಪನವರ ಆತ್ಮಕಥೆ)