ಬದುಕು

Author : ಬಿ. ಆರ್. ಜೋಯಪ್ಪ

Pages 137

₹ 140.00
Year of Publication: 2020
Published by: ಚಿಂತನ ಚಿತ್ತಾರ

Synopsys

ಬದುಕು ಬಿ. ಆರ್. ಜೋಯಪ್ಪ ಅವರ ಪ್ರವಾಸಕಥನವಾಗಿದೆ. ಮನಕಲುಕವ ಇದೊಂದು ಪರಿಸರ ಕಥನ. ಲೇಖಕರು ತಮ್ಮ ಬಾಳಿನ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಅನುಭವವಗಳನ್ನು ಈ ಕೃತಿಯ ಮೂಲಕ ದಾಖಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಡಿನ ಜೀವನದ ದಟ್ಟ ಅನುಭವವನು ಹೇಳುವವರು ಕಡಿಮೆ. ಅದರ ಕೊರತೆ ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲೇಖಕರು ಆದಷ್ಟು ನೀಗಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಭಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಕೋನದ ಲೇಖಕರು ಜೋಯಪ್ಪ. ಇವರ ಈ ಕೃತಿ ನಾಗರಿಕತೆ - ಪ್ರಕೃತಿ ಇವುಗಳ ನೆಲೆಯಿಂದ ಮಾನವ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಕುರಿತು ಮೆಲುಕುತ್ತದೆ.

About the Author

ಬಿ. ಆರ್. ಜೋಯಪ್ಪ

ಕೊಡಗಿನವರಾದ ಬಿ.ಆರ್. ಜೋಯಪ್ಪನವರು ಕನ್ನಡ ಹಾಗೂ ಅರೆಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಣಿತರು. ‘ಕಾಟಿ ಬೆಟ್ಟದ ಕಥೆಗಳು, ಯಾರ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಸಂಗಗಳು’ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು. ‘ಯಾರ ಬೇಟೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪ್ರಸಂಗಗಳು' ಬೇಟೆಯ ಕುರಿತು ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಮೆಲುಕು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ...

READ MORE

Related Books