Publishers List

 • All
 • A
 • B
 • C
 • D
 • E
 • F
 • G
 • H
 • I
 • J
 • K
 • L
 • M
 • N
 • O
 • P
 • Q
 • R
 • S
 • T
 • U
 • V
 • W
 • X
 • Y
 • Z

ಅಂಕಿತ ಪುಸ್ತಕ

ನವಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರಕಾಶನ

ಅಭಿನವ

ವಸಂತ ಪ್ರಕಾಶನ

ಛಂದ ಪುಸ್ತಕ

ಭೂಮಿ ಬುಕ್ಸ್

ಅಭಿರುಚಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಸಂಕಥನ ಪ್ರಕಾಶನ

ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಂಡಾರ

ಅಕ್ಷರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಕನ್ನಡ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರ

ಬಂಡಾರ ಪ್ರಕಾಶನ

ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ವೇದಿಕೆ

ಗಿರಿಮನೆ ಪ್ರಕಾಶನ

ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ.

ತನು ಮನು ಪ್ರಕಾಶನ

ವೈಷ್ಣವಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ಬೆನಕ ಬುಕ್ಸ್‌ ಬ್ಯಾಂಕ್

ಡಿ.ವಿ.ಕೆ. ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಕಾಶನ

ವೀರಲೋಕ ಬುಕ್ಸ್