ಮೌನ ಏಕೆ ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ...!!

Author : ಸಿ.ಎಚ್. ರಾಜಶೇಖರ

Pages 227

₹ 135.00
Year of Publication: 2013
Published by: ಸೌಮ್ಯಶ್ರೀ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಾಶನ
Address: ಬೆಂಗಳೂರು

Synopsys

ಬುದ್ಧ-ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಲೇಖಕ ಸಿ.ಎಚ್. ರಾಜಶೇಖರ ಅವರು ರಚಿಸಿದ್ದು, ಈ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮದ ಶಾಖೆ ಎನ್ನಲಾದ ಝನ್-ಅದರ ಮೂಲದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಹುತೇಕ ಝೆನ್ ಕಥೆಗಳು ಬೆಡಗಿನ ಕಥೆಗಳು, ಕೆಲವು ಒಗಟು ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಸಂಕೇತಾತ್ಮಕವೂ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕವಾದರೂ ನಿಗೂಢ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಜೀವನ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ.

Related Books